Blue Flower

Dyrektor ZS nr 5 w Żorach ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 5

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7).

 

Szkoła Podstawowa nr 11

1) Do pierwszej klasy szkoły podstawowej uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Formularz zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły (www.zs5.com.pl)

2) Termin złożenia zgłoszenia – od 02.03. do 31.03.2015r.

 

 

3) Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali poza obwodem szkoły - mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz wniosku jest dostępny w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym (formularz oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły).

4) Termin składania wniosków - od 13.04 - 22.05.2014r.

5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane będzie według następujących kryteriów (ustalonych wraz z Organem Prowadzącym):

1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Żory.                                                                                         

2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

3. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu opieki nad kandydatem.

4. Przynajmniej jedno z rodziców kandydata jest zatrudnione w obwodzie szkoły.

5. Przynajmniej jedno z rodziców kandydata jest absolwentem szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej – 29.05.2015r. Potwierdzenie woli od 29.05. 2015r. do 05.06.2015r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów spoza obwodu, przyjętych i nieprzyjętych  do pierwszej klasy szkoły podstawowej – 08.06.2015r.

W razie konieczności zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające (po uzgodnieniu z OP, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami) w następujących terminach:

1.      Termin składania wniosków: 01.07 – 10. 07 . 2015r.

2.      Publikacja listy zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych – 17.07.2015r.

3.      Potwierdzenie woli od 17.07. – 24.07.2015r.

4.      Publikacja listy przyjętych/ nieprzyjętych 07.08.2015r.

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły - odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Gimnazjum nr 5

1) Do pierwszej klasy gimnazjum uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Formularz zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły (www.zs5.com.pl).

2) Termin złożenia zgłoszenia – od 02.03 do  31.03.2015r.

 

3) Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali poza obwodem szkoły - mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz wniosku jest dostępny w sekretariacie szkoły. Terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas gimnazjum określa Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015r.

4) Termin składania wniosków - od 14.04 - 21.05.2015r.

5) do 30.06.2015r do godz. 15.00 - dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

6) 02.07.2015r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

7) do 06.07.2015r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

8) 07.07.2015r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

9) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane będzie według następujących kryteriów (ustalonych wraz z Organem Prowadzącym):

1. Wyniki sprawdzianu

2. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów - 30)

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (10 punktów)

4. Ocena z zachowania - bardzo dobre lub wzorowe (5 punktów)

5. Inne szczególne osiągnięcia (5 punktów).

Oceny spełniania kryteriów dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

W razie konieczności zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające (po uzgodnieniu z OP, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami). Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów są przyjmowani w pierwszej kolejności.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły - odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

W galerii zdjęć publikujemy fotografie wykonane podczas otrzęsin klas pierwszych gimnazjum z 30 października 2014r. Otrzęsiny przygotowały klasy trzecie gimnazjum. Gratulujemy pomysłu i organizacji imprezy.

 Galeria zdjęć

 

 

W szkole nadal trwa turniej klasowy. Jednym z zadań stał się Dzień Postaci z Bajek i Filmów. Uczniowie i nie tylko oni mieli przebrać się za postać z bajki lub filmu, zaś jury oceniało pomysłowość, porównanie z oryginałem oraz liczbę przebranych uczniów w klasie. Swoje przebrania mieli też niektórzy nauczyciele. Zapraszamy do radosnej galerii zdjęć z tej imprezy.


Galeria zdjęć

W sobotę 25 października uczniowie gimnazjum uczestniczyli w Dniu Sportu. Nauczyciele wychowania fizycznego- Piotr Wysocki  i Anna Chmielewska przygotowali szereg konkurencji logicznych i sportowych. W zaciętej walce udział wzięli wszyscy uczniowie oraz wielu nauczycieli. Wśród konkurencji znalazły się m.in. quiz sportowy, konkurencje biegowe, odwracanie koca czy też korfball. Najlepszy wynik osiągnęła klasa IIB, zaś podium uzupełnili uczniowie klas IIA i IIIA. Puchar w postaci skrzynki pełnej witamin wręczyła pani dyrektor Ewa Bień.

Galeria zdjęć z Dnia Sportu 2014

Jak co roku w październiku, uczniowie naszego gimnazjum byli w Częstochowie na XIV Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na jasną Górę.

Pod ołtarzem zgromadziło się łącznie ok. 25 tysięcy uczniów z ok. 500 szkół, których patronem jest św. Jan Paweł II. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie". Pielgrzymce towarzyszyły relikwie Jana Pawła II. Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta msza święta odprawiona pod przewodnictwem abpa Celestinio Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Podczas mszy świętej, abp Celestino Migliore poświęcił sztandar Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na zakończenie Eucharystii szkoły złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Odczytano także telegram do Ojca Św. Franciszka.

Galeria zdjęć z pielgrzymki

Podkategorie