Zespół Szkół nr 5
Nabór do klas pierwszych PDF Drukuj Email
czwartek, 10 kwietnia 2014 11:15

Dyrektor ZS nr 5 ogłasza, że szkoła podstawowa dysponuje 8. wolnymi miejscam, natomiast gimnazjum 4. wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2014/2015. Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce dla rodziców.

argaiv1782

 

 
Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 20 marca 2014 10:22

Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra(Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują

wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający

tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro

lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę,

linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno przynosić i używać

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety

z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym

przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego

zakresu.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego,

zdający ma obowiązek:

 zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może

poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

 sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu

zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem

w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu

 zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych

miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi

(w przypadku uczniów (słuchaczy) korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4,

G…-…5, G… -…6, G…-…7, G…-…8 oraz uczniów (słuchaczy) niepełnosprawnych ruchowo,

uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy)

godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

a) w części humanistycznej:

 zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów

(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla

których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b) w części matematyczno-przyrodniczej:

 zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów

(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których

czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c) w części z języka obcego nowożytnego:

 zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla

każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. W przypadku

egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia

rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem

lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów

(słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, w tym

22 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo,

z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu

egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę

po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków

uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności

skorzystania z pomocy medycznej)

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

d) nie wypowiada uwag i komentarzy

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12. W przypadku

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza)

 wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo

korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

 zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający

pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi (słuchaczowi) pracę

z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu

i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu

nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu

nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10

minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – por. pkt 6.1.j) powyżej

– przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego

sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku

zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk,

uczniów z afazją oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8). Po

otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym

piszącym.

14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę

z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

15. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega

zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 14.

16. Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub

zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię

rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich

dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r., opublikowanym na stronie internetowej CKE ).

w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych

niedostosowaniem społecznym

17. Jeżeli uczeń/słuchacz uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego

przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej

części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji

egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty

ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń,

o których mowa w pkt 17., lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu

z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej

części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń (słuchacz) przystępuje do

odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań

przez uczniów (słuchaczy) skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części

egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej

w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń (słuchacz) przystępuje do

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez

ucznia (słuchacza), który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego

ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia

(słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich

zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

 

 
Dzień Otwarty PDF Drukuj Email
piątek, 14 marca 2014 11:13
27 marca br. (czwartek)  godzina 17.00 - Dzień Otwarty w szkole podstawowej dla rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów. Serdecznie zapraszamy.
 
Akcja krwiodawstwa PDF Drukuj Email
czwartek, 06 marca 2014 18:55
Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w związku z dużym natężeniem pracy w stacji, odwołuje akcję  krwiodawstwa w dniu 15 marca 2014r. w naszej szkole. Przepraszamy. Akcja zostanie przeprowadzona w innym terminie, o którym poinformujemy.
 
Egzaminy próbne PDF Drukuj Email
środa, 05 marca 2014 09:16
W dniach: 12, 13, 14 marca zostaną przeprowadzone kolejne egzaminy próbne. Uczniów z harmonogramem zapoznają wychowawcy klas. Życzymy powodzenia.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Sonda

Jaka impreza podobała Ci się najbardziej w gimnazjum?
 

Baner 1%

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" można przekazać 1% swojego podatku Naszej Szkole. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie sal lekcyjnych. Aby przekazać 1% należy wpisać w rozliczeniu rocznym następujące dane:
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Nr KRS 0000031762
Cel szczegółowy 1%(poz.124): Zespół Szkół nr 5 w Żorach 500000045868.
Na naszej stronie do pobrania darmowy program do wypełniania zeznań PIT.

http://www.ps.org.pl/

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2011!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl